Privacy policy

PERSONUPPGIFTSPOLICY 

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Renew Group Sweden AB, org. nr. 556603-2602, Produktvägen 3, 435 33  Mölnlycke (”Renew”). Renew behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Renew.

1                  VI SOM BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Renew ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss, som vi samlar in om dig eller som vi får från annan om dig.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

-       via e-post info@renew.se,  

-       genom att skriva brev till eller besöka oss på Produktvägen 3, 435 33  Mölnlycke.

2                  VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

När du som kontaktperson för din organisation är i kontakt med oss via telefon, e-post, brev eller på annat sätt, behandlar vi de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara namn, adress, telefonnummer och e-postadress, bild, korrespondens med dig, din titel, och uppgift om den organisation som du representerar. Om du företräder en enskild firma kan vi även komma att behandla uppgifter om inköp och försäljning, kundnummer och organisationsnummer, som är detsamma som ditt personnummer. 

Vi kan komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje part och behandlar därför sådana personuppgifter. Om så krävs kommer vi att informera dig som tredje part om behandlingen.

Vi behandlar olika uppgifter för att ta fram övergripande statistik i syfte att utveckla vår verksamhet. Vi behandlar däremot inga personuppgifter om dig som affärskontakt för att ta fram statistik.

3                  VARFÖR OCH ENLIGT VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Avtal mellan oss och dig eller den organisation du företräder

Om du företräder en enskild firma eller en organisation som vi har en affärsmässig relation med kommer vi att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss i och för denna relation. Vi behandlar namn, telefonnummer, e-postadress, titel, korrespondens med dig, uppgift om den organisation som du representerar samt kundnummer och organisationsnummer. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i samband med bl.a. offerter, leverans, betalning, sponsring, kvalitets- och leverantörskontroller samt reklamationer och klagomål för detta ändamål. Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig som företräder en enskild firma som vi har en affärsmässig relation med är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig som företräder en organisation som vi har en affärsmässig relation med är en intresseavvägning, dvs. behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i relationen. Detta betyder att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter som företrädare för din organisation går före ditt intresse av att skydda din personliga integritet. Om du inte lämnar dina personuppgifter har vi inte möjlighet att ha en affärsmässig relation med din organisation och att fullgöra våra åtaganden mot organisationen.

Marknadsföring

Renew kan komma att behandla ditt namn, din e-postadress, din bild och uppgift om den organisation som du representerar för att skicka erbjudanden till dig eller din organisation om oss och vår verksamhet samt för att publicera bilder från events som vi anordnar och som du deltar i. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att du eller din organisation kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för att skicka erbjudanden till dig eller din organisation går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av potentiella fördelar som dessa erbjudanden innebär för dig eller din organisation.

Bokföring och andra lagkrav

Renew kommer att behandla uppgifter om de transaktioner som sker mellan dig eller din organisation och oss för bokföringsändamål. Vi kommer också att behandla uppgifter för att uppfylla övriga krav som åligger oss enligt lag, t.ex. att genomföra nödvändiga leverantörskontroller. Vi kommer av den anledningen att behandla dina personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, personnummer, korrespondens, e-postadress och uppgift om den organisation som du representerar. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska kunna följa våra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen och annan relevant lagstiftning.

4                  TILL VEM LÄMNAR VI VIDARE UPPGIFTERNA OCH VAR BEHANDLAR VI DEM GEOGRAFISKT?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till konsulter som vi anlitar såsom revisorer och advokater. Vi lämnar också ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners och till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner. 

Renew kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Renews tillgångar. 

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana personuppgifter.

Vi och våra samarbetspartners och tjänsteleverantörer behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer vi att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter att vara lika skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES.

5                  HUR LÄNGE BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DE OLIKA ÄNDAMÅLEN?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig där och för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ingångna avtal med dig eller din organisation.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att skicka erbjudanden till dig om oss så länge vi har ett avtal med din organisation och ett år därefter. 

Personuppgifter som Renew behandlar för bokföring bevaras i sju år efter transaktionen i enlighet med gällande bokföringslagstiftning. Personuppgifter som Renew behandlar för att uppfylla andra lagkrav sparas så länge som det krävs enligt aktuell lagstiftning.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

6                  DINA RÄTTIGHETER

6.1              Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Renew och som är hänförligt till sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på ditt samtycke. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår under punkten 1och uppge för vilket ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

6.2              Rätt till rättelse och registerutdrag

Renew kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter. Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina personuppgifter som vi behandlar.

6.3              Rätt att invända mot behandling

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än Renews legitima intresse att behandla dina personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges under punkten 1. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla personuppgifterna. Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.

6.4              Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan rättslig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

6.5              Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.

6.6              Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Renew att dina personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

  • behandlingens ändamål;
  • de kategorier av personuppgifter som behandlas;
  • mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
  • den tid under vilken personuppgifterna behandlas;
  • information om de rättigheter som återges häri;
  • information om källan från vilken personuppgifterna har samlats in; samt
  • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

 

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format.

6.7              Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som vi behandlar om dig och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när så är tekniskt möjligt.

6.8              Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till:

Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten (myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under år 2018)

Box 8114

104 20 Stockholm

datainspektionen@datainspektionen.se